Openbare laadinfrastructuur VvE’s in Nederland niet klaar voor de toekomst

ing. H (Henri) Overbeek
Laadpaal infrastructuur in Nederland niet klaar voor de toekomst

Openbare laadinfrastructuur VvE’s in Nederland niet klaar voor de toekomst

Nederland staat aan de vooravond van de grootste energietransitie ooit. Elektrisch rijden is een van de speerpunten die ons daarbij moet helpen. In het regeerakkoord van Rutte III staat:

‘Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.’

Het bovenstaande doel in het regeerakkoord komt voort uit het klimaatakkoord van Parijs (49% CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990). Nederland kiest ervoor om niet 49% maar 55 % CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 als doel te stellen.

Om dit bovenstaande te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat niet alleen elektrische personenvoertuigen in 2030 emissieloos zijn, maar alle weg voertuigen dus ook scooters, cargo bikes, bestelauto’s, vrachtauto’s en bussen. Nederland staat dus op het gebied van verkeer en vervoer voor een uitdaging dat bijna niet te beschrijven is. Ook zal van belang zijn dat alle weg voertuigen via groene stroom of andere hernieuwbare energiebronnen worden aangedreven. Elektrisch autodelen zal heel gewoon moeten worden.

Wat betekent het doel in het regeerakkoord voor onze laadinfrastructuur?

Nederland kiest duidelijk voor elektrisch rijden. Begin 2018 rijden er ongeveer 20.000 volledig elektrische auto’s rond. Dat is ten opzichte van 2017 een verdubbeling. Het geeft aan hoe snel de transformatie naar elektrisch rijden gaat. Voor de overheid, automotive wereld en andere stakeholders is bijna niet voor te stellen wat dit gaat doen voor onze laadinfrastructuur.

Als we naar onze huidige laadinfrastructuur kijken en dit afzetten tegen de behoefte aan openbare laadmogelijkheden in 2020, zien we het volgende beeld:

behoefte aan openbare laadmogelijkheden in 2020 in verhouding met huidige laadinfrastructuur

In de afbeelding kunt u zien dat in 2020 de meeste gemeenten de behoefte aan openbaar laden niet aankunnen. Voor deze kaart is allereerst de toekomstige openbare laad behoefte van bewoners in beeld gebracht op gebiedsniveau voor 2020. Vervolgens zijn de hoeveelheid en de locaties van de openbare laadpalen per gemeente in beeld gebracht. Op basis van de toekomstverwachting en rekening houdende met loopafstanden kan een uitspraak worden gedaan over de dekking dan wel de dekkingsgraad van een relevant woonadres. Hierbij geldt een relevant adres als zijnde een woonadres die voor het parkeren en opladen van hun elektrische auto afhankelijk zijn van de openbare ruimte.

Belangrijke opmerking is dat in deze analyse nog geen rekening gehouden is met een eventuele openbare laad behoefte van forenzen of bezoekers die met een elektrische auto naar de gemeente komen. Dat maakt de vraag naar adequate openbare laadinfrastructuur alleen nog maar groter.

Samenvattend kunt u zien dat de meeste gemeenten voor een enorme uitdaging staan om de huidige laadinfrastructuur klaar te maken voor de toekomst.

Bron: http://evbenchmark.overmorgen.nl/

 

Welke maatregelen zal Nederland moeten nemen voor een adequate openbare laadinfrastructuur?

Laadpunt wordt basisvoorziening
Een van de belangrijkste maatregelen die er genomen moet gaan worden is dat de wetgeving met betrekking tot VvE’s zodanig aangepast wordt aangepast dat een laadpunt een basisvoorziening wordt. Dit geeft stakeholders de ruimte slagvaardiger te werken aan een adequate openbare laadinfrastructuur. Kortom laten we stoppen met vergaderen of laadpunten nodig zijn!

Elektrisch autodelen bij appartementencomplexen stimuleren
Voor bewoners van appartementencomplexen is elektrisch rijden meestal lastig. Het aanpassen elektriciteitsnetwerk in appartementencomplexen is vaak te kostbaar. De overheid zou door subsidie te geven deze belemmering kunnen verminderen. Ook ontwikkelaars kunnen door elektrisch autodelen te verwerken in hun woonconcepten hier een bijdrage aan kunnen leveren. Gemeenten kunnen dit stimuleren door bij de verkoop van grond juist dit soort ontwikkelaars te belonen. Doordat gebruikers niet alleen de elektrische auto gaan delen, maar ook de laadinfrastructuur kunnen we hiermee de effectiviteit aanzienlijk vergroten. Kortom minder laadpunten per gebruiker nodig!

Venema Technisch Bedrijf is met Iqta Ruimtelijke Ontwikkeling BV uit Leeuwarden aan de slag gegaan om een innovatief woonconcept te voorzien van een innovatieve laadoplossing waarbij de bewoners gebruik gaan maken van elektrisch autodelen. Hierdoor gaan de gebruikers veel effectiever gebruik maken van mobiliteit en zullen de kosten per gebruiker aanzienlijk lager liggen. Wilt u meer weten wat elektrisch autodelen voor uw gemeente of project kan betekenen? Neem dan contact met ons op via emobility@venematech.nl.

Lokale overheden gaan per regio samenwerken
Lokale overheden kunnen samenwerken als het gaat om beleid voor elektrische mobiliteit en laadinfrastructuur. Hierdoor is de uitrol van laadinfrastructuur in de openbare ruimte veel effectiever te realiseren. In deze plannen is het waardevol om de volgende onderwerpen op te nemen:

  • inventarisatie van de vraag naar (groene) stroom van auto, OV, taxi/contractvervoer, stedelijke distributie (in samenhang met elektriciteitsvraag huizen van het gas”) de aankomende 5 en 10 jaar;
  • een ruimtelijk plan voor opladen en parkeren, waarbij verkeersbesluit en inspraak voor potentiële laadlocaties vooraf is gerealiseerd (en niet reactief per aanvraag);
  • besluit uitvoeringsmodel voor de laadinfrastructuur; sluit waar mogelijk aan bij een regionaal contract voor laadinfrastructuur, of kijk op
    http://www.nklnederland.nl/kennisloket/
  • een helder aanvraag -en informatieportaal op de gemeente-website/social media

Door regionaal samen te gaan werken zullen er gunstige voorwaarden worden verkregen bij marktpartijen. Met name bij het emissieloos maken van het regionaal OV-netwerk is regionale samenwerking waardevol. In ons artikel Interoperabiliteit noodzakelijk voor emissieloos OV netwerk ontdekt u waarom.

Belangrijk is hierbij ook te kijken of regionale kenmerken aansluiten bij innovatieve laadoplossingen. Voorbeeld: In Arnhem zijn we als Venema betrokken bij het aansluiten van laadoplossingen aan het bestaande trolleynetwerk. Hier kiest de gemeente Arnhem om een bestaand regionaal kenmerk te koppelen aan een innovatieve laadoplossing. Het project DC-DC Vehicle Fast Charger in Arnhem kunt u terug vinden op onze website. Wilt u meer weten over de DC-DC Vehicle Fast Charger? Neem dan contact met ons op via emobility@venematech.nl.

Stimuleren van snellaadpunten
In Duitsland is er gekozen om snellaadpunten uit te rollen over hun huidige snelwegen maar ook in alle stedelijke agglomeraties. Dit doet Duitsland door subsidie te verstrekken. Naast geld is coördinatie en samenwerking tussen gemeentelijke instanties en energie- en netwerkbedrijven erg belangrijk om dit doel te laten slagen. Hiervoor moet aanzienlijk wat verbeterd worden om snelheid te krijgen in de uitrol van snel laadoplossingen.

Venema Technisch Bedrijf richt zich ook op de productie van snellaad systemen. Hierbij kunt u denken High Power Charging. Deze innovatieve oplaadtechnologie is voorzien van een intelligent koelsysteem. Dit zal de EV-rijder in de toekomst in staat stellen om binnen 3 tot 5 minuten zijn rit te kunnen vervolgen. Wilt u meer weten over High Power Charging Neem dan contact met ons op via emobility@venematech.nl.

Voorkom laadpaal kleven
Laadpaal kleven zullen rijders van VvE’s steeds vaker mee gaan maken. Dit geeft grote irritaties bij gebruikers en dient voorkomen te worden. Laadpaal kleven is dat niet EV-auto’s of door EV-auto’s die volgeladen zijn, het laadpunt onnodig bezet houden. Handhaving kan hier een belangrijke rol in spelen om dit fenomeen zoveel mogelijk te beperken. Laadpaal fabrikanten kunnen slimme apps ontwikkelen om de EV-rijder tijdig te informeren dat de laadsessie is afgerond. Een andere slimme oplossing is om per twee laadpunten vier parkeerplaatsen beschikbaar te stellen. Hierdoor heeft de EV-rijder minder kans op laadpaal kleven.

Evenemententerreinen en toeristische attracties voorzien van laadpunten
Met name tijdens evenementen zullen EV-rijders het evenement bezoeken. Wat is er mooier om dan ook u voertuig te kunnen laden. Omdat een evenement tijdelijk is en met regionale kenmerken te maken heeft zullen hiervoor innovatieve laad- en mobiele opslagoplossingen moeten worden ontwikkeld.

Venema Technisch bedrijf is momenteel met een aantal partijen een samenwerking aangegaan om een mobiele energie opslag unit te koppelen aan een slimme laadpaal. Hierdoor kan een evenement op een effectieve, duurzame en betaalbare wijze worden voorzien van laadpunten. Wilt u meer weten over laadpunten op evenementen? Neem dan contact met ons op via emobility@venematech.nl.

Openbare laadinfrastructuur VvE’s in Nederland klaar voor de toekomst

Als Nederland in staat is bovenstaande maatregelen te realiseren zijn wij bij Venema Technisch Bedrijf ervan overtuigd dat in 2030 een groot deel van Nederland elektrisch rijdt. Wie weet als we over een paar jaar naar de kaart van Nederland kijken is deze niet meer rood gevlekt maar helemaal groen! Wij gaan ervoor. U ook?

Heeft u vragen over laadinfrastructuur binnen uw regio of project? Team Venema gaat graag het gesprek met u aan. Neem contact met ons op via emobility@venematech.nl.

 

 

 

 

 

 

You may also like
Hoe kan ik thuis mijn Jaguar I-Pace sneller laden?
Vanaf 2020 laadpalen verplicht voor bedrijven
EU: Vanaf 2020 laadpalen verplicht voor bedrijven
Subsidies voor laadpalen. Hoe zit dat
Subsidies voor laadpalen. Hoe zit dat?